English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

برنامه کارگاههای آموزشی EDO پیراپزشکی در سال 96

ردیف

همکار هیأت علمی به عنوان مدرس

عنوان کارگاه آموزشی

روز و زمان برگزاری کارگاه

ساعت برگزاری

مکان برگزاری                       کارگاه

1

خانم  صونا پاشایی

Mind map

دوشنبه 28/1/96

15-13

"

2

آقای آوات یوسفی آذر

استراتژی جستجوی اطلاعات پزشکی در محیط pubmed

 

دوشنبه 11/2/96

15-13

"

3

دکتر سید مرتضی موسوی

Life Cycle Analysis Equipments

دوشنبه 25/2/96

15-13

"

4

دکتر محمد جبرائیلی

ژورنال کلاب

دوشنبه 24/7/96

14-12

"

5

دکتر هادی لطف نژاد افشار

کاربرد داده کاوی در حوزه سلامت

دوشنبه 8/8/96

14-12

"

6

دکتر علی رشیدی

How to read a paper

دوشنبه 22/8/96

14-12

"

7

دکتر هادی لطف نژاد افشار

فرمول نویسی در Excel

دوشنبه 6/9/96

 

14-12

"

8

دکتر زهرا نیازخانی

مقاله نویسی انگلیسی

دوشنبه 20/9/96

 

14-12

"

9

دکتر زهرا نیازخانی

روش تحقیق

دوشنبه 30/11/96

 

14-12

"