English|فارسي      امروز: يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان:بررسی روايی و پايايی مقياس سنجش عملکرد انفرادی دانشجويان در گروه‌های کوچک آموزشی در درس روش تحقيق در پرستاری در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اروميه

نویسندگان: دکتر عبداله خرمی مارکانی، دکتر زهره سهرابی ، حوريه اشرافی

چکیده:پيش‌زمينه و هدف: يادگيری مبتنی بر مشکل، خودراهبر و به شکل گروه کوچک، رويکرد آموزشی اکثر دوره‌های آموزشی دانشگاه‌های معتبر دنياست. دانشجويان در اين روش، به يادگيری خودراهبر دست پيداکرده، مهارت‌های تفکر انتقادی را کسب کرده و با فرآيند کار گروهی آشنا می‌شوند ولی متأسفانه برای سنجش عملکرد انفرادی آن‌ها در بحث گروه کوچک ابزاری با روايی و پايايی مناسب در داخل کشور وجود ندارد. هدف اين مطالعه بررسی ويژگی‌های روان‌سنجی مقياس سنجش عملکرد انفرادی دانشجويان پرستاری در درس روش تحقيق در پرستاری بود.

مواد و روش کار: در اين مطالعه با طرح اکتشافی و با نمونه 120 نفری از دانشجويان سال سوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اروميه، مقياس بررسی عملکرد انفرادی دانشجويان در گروه کوچک آموزشی طی 8 مرحله ترجمه و تطبيق فرهنگی شده و سپس روايی محتوا، روايی صوری، روايی ملاکی و پايايی همسانی درونی و پايايی بين نمره‌گذاران توسط 15 نفر از اساتيد دانشگاه‌های علوم پزشکی ايران و اروميه تعيين شد. برای تجزيه‌وتحليل داده‌ها از ضريب همبستگی پيرسون، ضريب آلفاکرونباخ و ضريب کاپا استفاده شد.

يافته‌ها: در روش کيفی تعيين روايی محتوا، گويه‌های شماره 1، 2 و 14 و 19 توسط کارشناسان مشکل‌دار تشخيص داده‌شده و اصلاحات لازم در آن‌ها انجام شد. با شاخص CVI گويه‌های 5، 6، 8 و 19 با توجه به تعداد کارشناسان (15 نفر) امتياز 79/0 -70/0 داشتند که موردبازنگری و اصلاح قرار گرفتند. با شاخص CVR دامنه ضريب نسبت روايی محتوايی ( CVR ) گويه‌های مقياس بين 1- 60/0 بود. ميزان ضريب بين مقياس حاضر و مقياس ملاک 78/0 تعيين شد. همچنين پايايی همسانی درونی مقياس با استفاده از ضريب آلفاکرونباخ و ضريب بين نمره‌گذاران با استفاده از ضريب کاپا به ترتيب 83/0 و 88/0 محاسبه شد.

بحث و نتيجه‌گيری: نرم ايرانی " مقياس بررسی عملکرد انفرادی دانشجويان در گروه کوچک آموزشی" با ويژگی‌های روان‌سنجی مطلوب می‌تواند برای سنجش عملکرد انفرادی دانشجويان پرستاری در گروه‌های کوچک بحث کلاسی در درس روش تحقيق در پرستاری مورداستفاده قرار گيرد. پژوهشگران و مدرسان می‌توانند در کليه رشته‌های دانشگاهی از اين مقياس برای سنجش عملکرد دانشجويان استفاده نمايند.

کليدواژه‌ها: روان‌سنجی، عملکرد انفرادی، دانشجو

 دانلود فايل : UNMF-v12n12p1062-fa122.pdf ( 415KB )

<< آخرین صفحه   15 16 17 18 19 20   اولین صفحه >>