English|فارسي      امروز: يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر بهبود سطح افسردگی و کاهش علائم اضطراب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس (MS)

نویسندگان: سعيد اسدنيا*، ، آرش موسی‌الرضايی اقدم، سعيد سعادتمند، فيروزه سپهريان آذر ، ناصر تراب‌زاده

چکیده:پيش‌زمينه و هدف: بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس دارای سطوح بالايی از افسردگی و اضطراب می‌باشند که اين امر لزوم مداخلات مشاوره‌ای، درمانی و آموزش‌های هدفمند را در اين بيماران ضروری می‌سازد، لذا پژوهش حاضر نيز با هدف بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر بهبود سطح افسردگی و کاهش علائم اضطراب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمايش و کنترل بود. 32 نفر از بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس که نمرات بالايی را در پرسش‌نامه‌های افسردگی بک و اضطراب کتل کسب کرده بودند به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل (هر گروه 16 نفر) تقسيم شدند. سپس گروه آزمايش به مدت 14 جلسه 60 دقيقه‌ای و يک‌بار در هفته مداخله شناختی و رفتاری را تجربه کردند. گروه کنترل مداخله‌ای دريافت نکرد. شرکت‌کنندگان 10 روز بعد از آخرين جلسه مداخله، پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب بک را تکميل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصيفی و استنباطی ازجمله آزمون کوواريانس تحليل شد.

يافته‌ها: نشان داد که مداخله شناختی و رفتاری بر بهبود سطح افسردگی و کاهش علائم اضطراب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس اثر مثبت و معناداری دارد (05/0>p).

نتيجه‌گيری: نتايج پژوهش حکايت از آن دارد که مداخله شناختی- رفتاری می‌تواند به‌عنوان رويکردی مؤثر و کارآمد در زمينه کار با بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس در کنار ديگر درمان‌های دارويی به کار رود.

واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی مداخله شناختی و رفتاری، مولتيپل اسکلروزيس،

 دانلود فايل : URMIAMJ-v25n11p1023-fa144.pdf ( 404KB )

<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   اولین صفحه >>