English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: سه شنبه ٠٥ بهمن ١٤٠٠

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94