English|فارسي      امروز: شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

چکیده: نقش يادگيری سازمانی بر پاسخگويی و عملکرد شغلی کارکنان درمانی

نویسنده: محمد حسنی

چکیده:

پيش‌زمينه و هدف: ايجاد سازمان‌های اثربخش و پاسخگو طی سال‌های اخير در اغلب کشورهای جهان موردتوجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است. در اين ميان درک اهميت و کاربرد نقش يادگيری سازمانی می‌تواند بر اين روند تأثير بسزايی گذاشته و دولت‌ها را در دسترسی به اهداف نظام ياری رساند. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بين يادگيری سازمانی و تأثير آن بر پاسخگويی و عملکرد کارکنان بيمارستان اشنويه هست.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر ازنظر روش‌شناسی، توصيفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کليه کارکنان بيمارستان شهرستان اشنويه شامل 315 نفر در سال 1393 بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول تعيين حجم نمونه کرجسی و مورگان، 180 نفر در نظر گرفته شد که کفايت حجم نمونه بر اساس توان آماری بالاتر از 8/0 و سطح معنی‌داری نزديک به صفر در تجزيه‌وتحليل فرضيه‌ها مورد تأييد قرار گرفت. روش نمونه‌گيری، نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای‌ نسبتی است که بر اساس بخش‌ها و نسبت‌ها محاسبه‌شده از هر يک از طبقات متناسب با حجم جامعه آماری، تعداد نمونه هر يک از بخش‌ها معين شد. برای جمع‌آوری اطلاعات در اين پژوهش از پرسشنامه‌های يادگيری سازمانی نيف و همکاران عملکرد شغلی پاترسون و پاسخگويی هاچوارتر و همکاران استفاده شد.

يافته‌ها: يافته‌های حاصل از تحليل همبستگی و رگرسيون چندگانه حاکی از وجود روابط معنی‌دار در ميان متغير يادگيری سازمانی و پاسخگويی و يادگيری سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بود.

بحث و نتيجه‌گيری: يادگيری سازمانی بر ارتقای عملکرد شغلی و پاسخگويی کارکنان درمانی مؤثر است و می‌تواند نقش پيش‌بينی کننده را برای اين دو متغير ايفا کند.

کليدواژه‌ها: يادگيری سازمانی، پاسخگويی، عملکرد شغلی

 

 دانلود فايل : UNMF-v12n11p996-fa200.pdf ( 556KB )

<< آخرین صفحه   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   اولین صفحه >>