English|فارسي      امروز: شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: درک پرستاران از مراقبت با بيماری نوپديد آنفلوانزای پرندگان

نویسندگان: عباس عباس زاده، محمد اکبری کاجی، اسمعيل محمدنژاد، امير طباطبايی ، سيده رقيه احسانی

چکیده:پيش‌زمينه و هدف: بيماری‌های عفونی نوپديد، بسياری از باورهای بهداشتي را تحت‌الشعاع قرار داده و توجّه جوامع علمی را به خود معطوف داشته است. کنترل بيماری‌هاي عفونی بخشی اساسی از مراقبت بوده و نقش مهمی در مرگ‌ومير بيماران دارد. پرستاران نقش کليدی در سيستم مراقبت‌های سلامتی دارند و در خط مقدم درمان اين بيماران قرار دارند. به دليل کمبود مطالعات اين پژوهش باهدف" تبيين پديدارشناسی تجربيات پرستاران از مراقبت از بيماران آنفلوانزا "بوده است.

مواد و روش کار: پژوهش حاضر کيفی و روش آن پديدارشناسی است در اين روش تجربيات 16 پرستار بالينی شاغل در بيمارستان آموزشی شهر تهران در سال 92- 1391 با استفاده از مصاحبه جمع‌آوری گرديد. نمونه‌گيری به‌صورت مبتنی بر هدف انجام شد و با استفاده از روش کلايزی داده‌ها مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت.

يافته‌ها: يافته‌های حاصل از تجارب پرستاران از مراقبت از بيماران مبتلا به آنفلوانزا با 8 زير مفهوم و 3 درون‌مايه اصلی درک حضور و پايش مداوم بيمار؛ قرار گرفتن در محيط با احتياطات استاندارد و تهديد حيات پرستاران استخراج گرديد.

بحث و نتيجه‌گيری: با توجه به پديده جهانی‌شدن و روندهای تغيير در شيوع بيماری‌ها در مناطق مختلف، پرستاران بايد در عملکرد خود با ديد اپيدميولوژيکی عمل کنند و لازم است در برنامه‌هاي درسی پرستاری با در نظر گرفتن بيماری‌های نوپديد و بازپديد، بازنگری صورت گيرد.

کليدواژه‌ها: پرستار، بيماری نوپديد، بيماری آنفلوانزای پرندگان

 دانلود فايل : UNMF-v12n11p973-fa174.pdf ( 519KB )

<< آخرین صفحه   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   اولین صفحه >>