English|فارسي      امروز: جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: مقايسه ابعاد آسيب‌شناسی روانی و کيفيت زندگی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال بدشکلی بدن و سالم

نویسندگان: سيامک شيخی، محمد حافظ نيا، بهروز کارگری ، ساره مسعودی

چکیده: پيش‌زمينه و هدف: اختلال بدشکلي بدن با اشتغال ذهنی به وجود نقص جسمانی در بدن مشخص می‌شود، پژوهش حاضر به مقايسه ابعاد آسيب‌شناسی روانی و کيفيت زندگی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال بدشکلي بدن و سالم پرداخته است.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر علی - مقايسه‌اي بود. نمونه به روش تصادفی چندمرحله‌ای از بين 600 نفر دانش‌آموز حدود 85 نفر از بين دانش‌آموزانی که دچار اختلال بدشکلی بدن بودند انتخاب و با 85 نفر دانش‌آموز سالم مورد مقايسه گرفتند. اطلاعات از طريق سه پرسش‌نامه چک‌ليست ويرايش شده 90 سؤالی SCL -90- R کيفيت زندگی فرم کوتاه سازمان بهداشت جهانی (WHO) جمع‌آوری شد. برای تحليل داده‌ها از روش تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) استفاده شد.

يافته‌ها: بررسی نتايج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن ازنظر ابعاد آسيب‌شناسی روانی و کيفيت زندگی با دانش‌آموزان سالم تفاوت معنی‌داری 001/0> P دارند.

بحث و نتيجه‌گيری: نتايج پژوهش حاضر حاکی از پايين بودن کيفيت زندگی و بالا بودن ديگر آسيب‌شناسی روانی در بين دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن است. لذا توجه به اين دو مؤلفه در موفقيت درمان افراد مبتلا ضروری می‌نمايد.

کليدواژه‌ها: آسيب‌شناسی روانی، کيفيت زندگی، دانش‌آموزان دختر، اختلال بدشکلی بدن

 دانلود فايل : UNMF-v12n11p997-fa141.pdf ( 208KB )

<< آخرین صفحه   13 14 15 16 17 18 19 20   اولین صفحه >>