English|فارسي      امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر اضطراب معتادين با ترک موفق

نویسندگان: مهدی بهادرزاده، ، محمود جاجرمی، مصطفی جلال‌آبادی ، مجيد عيدی بايگی*

چکیده

پيش‌زمينه و هدف: يکی از عواملی که به شکست درمان و برگشت مجدد سوءمصرف مواد منجر می‌شود، ناديده گرفتن اختلالات روانی پيش و پس از ترک است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی بر اضطراب معتادين با ترک موفق بود.

مواد و روش کار: پژوهش حاضر پژوهشی نيمه آزمايشی بوده و طرح پژوهش حاضر پيش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معتادينی می‌باشد که در ترک کامل بوده و جهت بازتوانی روان‌شناختی به موسسه اقامتی کوثر مراجعه کرده بودند. ابتدا از ميان آن‌ها با روش نمونه‌گيری تصادفی ساده 40 نفر انتخاب شد سپس با روش تصادفی ساده به دو گروه 20 نفره تقسيم و جايگزين شدند. جهت سنجش و ارزيابی آزمودنی‌ها در مرحله پيش‌آزمون و پس‌آزمون از آزمون تشخيصی اضطراب زونک استفاده گرديد. در مورد گروه آمايش 12 جلسه درمان شناختی- رفتاری هفته‌ای يک‌بار و به مدت يک ساعت و نيم اجرا گرديد، اما گروه کنترل هيچ مداخله‌ای دريافت ننمودند. پس از اجرای پس‌آزمون داده‌ها با نرم‌افزار Spss16 و آزمون t گروه‌های مستقل مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفتند.

يافته‌ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين دو گروه آزمايش و کنترل پس از اجرای درمان شناختی-رفتاری در متغير اضطراب تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p<0.001).

نتيجه‌گيری: يافته‌های پژوهش حاضر گويای اهميت درمان شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش ميزان اضطراب معتادين با ترک موفق است و می‌تواند جنبه تکميلی درمان دارويی را پس از ترک موفق داشته باشد و از بازگشت بهبوديافتگان به اعتياد پيشگيری نمايد.

واژه‌های کلیدی: درمان شناختی- رفتاری گروهی، اضطراب، معتادين با ترک موفق،

 
دانلود فايل : URMIAMJ-v25n11p961-fa215.pdf ( 363KB )

<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   اولین صفحه >>