English|فارسي      امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: XML اثر 8 هفته تمرين مقاومتی با و بدون دانه خرفه بر برخی از نشانگرهای آسيب کبد در زنان مبتلا به ديابت نوع 2

نویسندگان: آناهيتا صالحی ، پروين فرزانگی*

چکیده:

پيش‌زمينه و هدف: ديابت يک بيماری متابوليک است که از طريق استرس اکسيداتيو می‌تواند منجر به آسيب کبدی گردد. انجام فعاليت بدنی منظم و مصرف گياهان داروئی به‌ويژه خرفه به علت داشتن ترکيبات ضدالتهابی ممکن است در کاهش آسيب مؤثر باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرين مقاومتی با و بدون دانه خرفه بر برخی از نشانگرهای آسيب کبد در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 بود.

مواد و روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربی 28 نفر زن کم‌تحرک مبتلا به ديابت نوع 2 به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرين، مکمل و تمرين+مکمل تقسيم شدند. تمرين مقاومتی با استفاده از سه نوع باند با مقاومت‌های مختلف، در 50-40 درصد يک تکرار بيشينه،3 بار در هفته به مدت 8 هفته انجام شد. آزمودنی‌های گروه مکمل و تمرين- مکمل روزانه 5/7 گرم دانه خرفه دريافت نمودند. نمونه خون ناشتا در پيش‌آزمون و پس‌آزمون، به دنبال 48 ساعت عدم فعاليت بدنی و مصرف خرفه و 12 ساعت ناشتايی جمع‌آوری شد. تجزيه‌وتحليل يافته‌ها با استفاده از آزمون t زوجی و مدل آماری تحليل واريانس يک‌راهه انجام شد. سطح معنی‌داری p≤0.05 در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: 8 هفته تمرين مقاومتی يا مصرف دانه خرفه منجر به کاهش معنادار سطوح آلانين ترانس آميناز، آسپارتات ترانس آميناز و آلکالين فسفات در مقايسه با پيش‌آزمون شد. بااين‌وجود، اثربخشی رويکرد ترکيبی (تمرين+ مکمل) بر شاخص‌های فوق در مقايسه با استراتژی‌های مجزا (تمرين يا مکمل) به‌مراتب بهتر بوده است. همچنين کاهش معناداری در سطوح آلانين ترانس آميناز، آسپارتات ترانس آميناز و آلکالين فسفات در گروه تمرين يا مکمل، در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد. درنهايت، کاهش معناداری در مقادير آلانين ترانس آميناز، آسپارتات ترانس آميناز در گروه تمرين+مکمل در مقايسه با گروه تمرين يا مکمل وجود داشت p<0.05)).

نتيجه‌گيری: يافته‌ها نشان می‌دهد استفاده از استراتژی‌های غيردارويی مانند؛ تمرينات مقاومتی و مصرف دانه خرفه، شاخص‌های مرتبط با آسيب کبدی در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 را بهبود می‌بخشد.

 

واژه‌های کلیدی: ديابت نوع 2، تمرينات مقاومتی، دانه خرفه، آسيب کبدی،

 دانلود فايل : URMIAMJ-v25n11p968-fa152.pdf ( 495KB )

<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   اولین صفحه >>