English|فارسي      امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: بررسی تأثير درمان‌های آنتی‌اکسيداتيو بر روی DNA فراگمانتاسيون اسپرم و نتايج بارداری در IUI

نویسندگان: سونيا صادقپور*، عاليه قاسم‌زاده، محمد نوری، شهلا دانايی ، حجت قاسم نژادبرنجی

چکیده:پيش‌زمينه و هدف: حدود نيمی از علل ناباروری مربوط به مردان هست. يکی از علل مهم ناباروری در مردان وجود راديکال‌های آزاد در مايع سمينال هست که باعث اکسيداسيون DNA اسپرم و DNA فراگمانتاسيون اسپرم شده و درنهايت موجب کاهش قدرت حرکتی و باروری اسپرم می‌شود. بين آسيب DNA اسپرم و تشکيل جنين، بلاستوسيت، رشد جنين و بارداری ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد. تحقيقات نشان داده‌اند که مواد آنتی‌اکسيدان می‌توانند با خنثی‌سازی راديکال‌های آزاد در مايع سمينال از آسيب اسپرم جلوگيری کنند. اين مطالعه اثر Vit E,Vit C,Zn و امگا 3 (w3) را بر ميزان فراگمانتاسيون DNA اسپرم و پيامد حاملگی در زوج‌های کانديد IUI بررسی می‌کند.

مواد و روش کار: در يک مطالعه کار آزمايی بالينی شاهد دار تصادفی شده، تعداد 150 زوج نازای 25-40 ساله کانديد IUI مراجعه‌کننده به بيمارستان الزهرای تبريز را که واجد معيارهای ورود به مطالعه بودند در 5 گروه 30 تايی موردبررسی قرار داديم. گروه شاهد، گروه دريافت‌کننده Zn، گروه دريافت‌کننده امگا 3، گروه Vit C و گروه E Vit. نمونه‌گيری به‌صورت غيراحتمالی ساده صورت پذيرفت. تمامی گروه‌ها به مدت 2 ماه تحت درمان قرار گرفتند و بعد از درمان ميزان اندکس فراگمانتاسيون DNA (DFI) و نتايج حاملگی بعد از IUI مورد مقايسه قرار گرفت.

يافته‌ها: ميزان فراگمانتاسيون DNA ( DFI) در گروه شاهد در نمونه‌گيری اول 66/3± 7/34درصد و در نمونه‌گيری دوم 4/5 ± 3/ 35 بود، در دريافت‌کنندهای Zn قبل از درمان 14/2± 60/33 بوده که پس از درمان به 9/2 ± 21 کاهش يافت، در دريافت‌کنندهای ويتامين C قبل از درمان 36/5± 38 بوده که پس از درمان به 4/5 ± 9/ 26 کاهش يافت، در دريافت‌کنندهای امگا 3 قبل از درمان 72/4±2/37 بود که پس از درمان به 5/3±6/22 کاهش يافت و در دريافت‌کنندهای ويتامين E قبل از درمان 54/3± 1/37 بود که اين ميزان بعد از درمان به 09/3± 21 کاهش يافت. اين تغييرات ازنظر آماری معنی‌دار بود. (001/0>P)؛ اما ميزان حاملگی در بين گروه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشت.

بحث و نتيجه‌گيری: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه و پاسخ به درمان بهتر در گروه‌های دريافت‌کننده آنتی‌اکسيدان نسبت به گروه شاهد می‌توان بيان کرد که درمان با آنتی‌اکسيدان‌ها باعث کاهش ميزان فراگمانتاسيون DNA اسپرم شده و تفاوت معنی‌داری بين گروه‌های دريافت‌کننده درمان و شاهد مشاهده گرديد و در بين گروه‌ها گروه دريافت‌کننده ويتامين E بيشترين کاهش در DFI را نشان می‌دهد. در بررسی ما، نتايج حاصل از IUI در گروهای دريافت‌کننده آنتی‌اکسيدان و گروه شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان نداد.

واژه‌های کلیدی: درمان‌های آنتی‌اکسيداتيو، فراگمانتاسيون DNA اسپرم، تلقيح داخل رحمی (IUI)، DFI،

 دانلود فايل : URMIAMJ-v25n12p1050-fa124.pdf ( 489KB )

<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   اولین صفحه >>