English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠

اعضای مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک  

سمت در مرکز تحقیقات

پایه علمی

نام و ناوخانوادگی

ردیف

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر معصومه همتی    

1

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر شاهصنم غیبی   

2

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر فاطمه بهادری   

3

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

استادیار

دکتر ندا ولی زاده   

4

عضو موسس / عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر تهمینه پیروی

5

عضو هیات علمی / عضو شورای پژوهشی

استادیار

دکتر مهران نورزوی

6

عضو هیات علمی / عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر محمد کرمی یار    

7

عضو هیات علمی / عضو شورای پژوهشی

استادیار

حمیده محدثی

8