English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠

اعضای مرکز تحقیقات سالید تومور   

سمت در مرکز تحقیقات

پایه علمی

نام و ناوخانوادگی

ردیف

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر علی عیشی    

1

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر نصراله جباری   

2

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر فریبا عباسی    

3

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر زکیه رستم زاده    

4

عضو هیات علمی پژوهشی / عضو شورای پژوهشی

استادیار

دکتر لیلا زارعی

5

عضو هیات علمی / عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر علی طهرانچی

6