English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠

اعضای مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی   

سمت در مرکز تحقیقات

پایه علمی

نام و ناوخانوادگی

ردیف

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر فیروز قادری  

1

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

استاد

دکتر احسان صبوری  

2

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر غلامحسین فرجاه  

3

عضو موسس/ عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر باقرپورحیدر

4

عضو موسس / عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر بهنام حشمتیان

5

عضو موسس / عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر شیوا روشن میلانی  

6

عضو هیات علمی / عضو شورای پژوهشی

دانشیار

دکتر احد قضاوری   

7