English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠

فرآیند تجاری سازی همان فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی یا مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید است. گروه تجاری سازی با رویکرد توسعه هرچه بیشتر تفکر و فرهنگ و کارآفرینی مبتنی بر علم و کاربردی نمودن دانش با بکارگیری هوشمندانه از ابزار های موجود و مهارتهای مورد نیاز و کمک و هم افزایی ارزشمند خبرگان این فن به اهداف ذیل دست می یابد.
1- توسعه دانش تجاری سازی با رویکرد بستر سازی بنیادین به صورت آموزشهای نیاز سنجی شده مرتبط با فناوری و تجاری سازی
2- ترویج و توسعه فرهنگی فناوری به صورت برگزاری همایش و پنلهای تخصصی
3- شناسایی فناوران و ارایه خدمات مشاوره در جهت تکمیل و تدوین مدل کسب و کار در تبدیل ایده و نمونه آزمایشگاهی به تولید
4- ارزیابی و ارایه گزارش به کمیته فناوری جهت تصمیم گیری برای تصویب تسهیلات طرحهای فناورانه متقاضیان
5- مطالعات بازاریابی و بررسی و مطالعه و شناخت نیازهای صنعت و توانمندی های بالفعل و بالقوه دانشگاه و فناوران دانشگاهی