English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠

یکی از مهمترین سازوکارها که از آن به عنوان حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه با صنعت یاد می¬شود، دفتر انتقال دانش و فناوری است. دفتر انتقال دانش و فناوری نهادی است که در جهت حفظ و حمایت از دارایی های فکری، دانش و فناوری های ایجادشده و یا توسعه یافته در دانشگاه و ایجاد زمینه انتقال آن به خارج از دانشگاه فعالیت کرده و به این ترتیب دانشجو، محقق، شرکت دانش بنیان، دانشگاه و جامعه از منافع حاصله از این تعامل منتفع می گردند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه این مراکز بخشی از زنجیره خلق ارزش در صنعت به شمار می روند، راهبردهای اعطای امتیاز و همچنین ساز و کار فعالیت آن¬ها تأثیر زیادی بر فرآیند انتقال و بکارگیری فناوری های جدید دارد.