English|فارسي      امروز: چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه جهت استفاده از توان کارشناسی و تخصصی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه برای تحقق اهداف سازمانی و ایده های اجرایی و عملی کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در قالب نظام پیشنهادات دعوت به ارائه پیشنهاد با فرمت ارائه شده در سایت نظام پیشنهادات یا بصورت مقاله و یادداشت و ... می نماید.
دبیرخانه نظام پیشنهادات کلیه پیشنهادات واصله در این خصوص را بصورت جداگانه و در اسرع وقت مورد ارزیابی قرار داده و از پیشنهادهایی که قابلیت اجرایی داشته باشند قدردانی شایسته (تقدیرنامه، پاداش نقدی و ...) بعمل می آورد.

جهت مشاهده فرم مربوط به ارائه پیشنهاد کلیک نمایید