چاپ        ارسال به دوست

افلیشین مورد تایید دانشگاه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم جهت آدرس دهی در تولیدات علمی و انتشارات ( مقاله ، کتاب و ....) ملزم به آدرس دهی به فرمت های تعیین شده  در گروه آموزشی و مراکز تحقیقاتی می باشد نمونه افلیشین ترکیبی در صفحه آخر ذکر شده است.

رعایت موارد ذیل جهت آدرس دهی صحیح الزامی می باشد.

- در صورت همکاری با یکی از مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، تاکیدا ابتدا افیلیشن مرکز تحقیقات ذکر شود و سپس افیلیشن گروه آموزشی ( همانند الگوی فوق).

برای جلوگیری از Secondary Affiliation خواهشمند است فقط یک مرکز تحقیقات به عنوان افیلیشن نویسنده ذکر شود.

- در صورتی که نیاز به دادن افیلیشن مراکز آموزشی و درمانی است به صورت جداگانه با شماره 3 مشخص شود.

-ضمنا شماره های افیلیشن متناسب هرمجله می تواند شماره یا حروف باشد.


 

 

افیلیشن گروه های آموزشی دانشکده پزشکی

بزودی افیلیشین گروه های آموزشی دانشکده پزشکی درج خواهد شد

 

افیلیشن گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Health Economics and Management, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

Department of Public Health, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

Department of Occupational Health, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افیلیشن گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Nursing Management, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Consultation on Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 

 

افیلیشن گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی

گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Medical laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Medical Physics and Imaging, School of Allied Medical Sciences, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Anesthesia & Surgical Technology, School of Allied Medical Sciences, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 

 

افیلیشن گروه های آموزشی دانشکده داروسازی

گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmaceutical and Food Control, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 

 

افیلیشن گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی

گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Orthodontics, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pediatrics, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Periodontics, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Oral and Maxillofacial Disease, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Endodontics, School of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 

 

 

 

نمونه افیلیشن صحیح( نمونه آدرس دهی ترکیبی از مراکز تحقیقاتی ، گروه های آموزشی و مراکز آموزشی درمانی)

Author A1, 2.3

1 نام مرکز تحقیقات Research Center, نام پژوهشکده . Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

2 Department of ........., School of ........, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

3 ………..Medical Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 


٠٨:٣١ - 1401/04/07    /    شماره : ٤٤٩٠١    /    تعداد نمایش : ١٥٤خروج
access deny
access deny
access deny