درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ : 28 تیر 1403 ساعت : 12:26:29
لوگوی شعار سال

 

ردیف  نام دانشگاه  آدرس سایت 
1 دانشگاه تهران https://ut.ac.ir/
2 دانشگاه فرهنگیان https://cfu.ac.ir
3 دانشگاه شهید بهشتی https://www.sbu.ac.ir
4 دانشگاه تربیت مدرس https://modares.ac.ir
5 دانشگاه فردوسی مشهد https://www.um.ac.ir
6 دانشگاه علامه طباطبائی https://atu.ac.ir
7 دانشگاه تبریز https://tabrizu.ac.ir
8 دانشگاه شیراز https://shirazu.ac.ir
9 دانشگاه خوارزمی https://khu.ac.ir
10 دانشگاه اصفهان https://ui.ac.ir
11 دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir
12 دانشگاه محقق اردبیلی https://uma.ac.ir
13 دانشگاه ارومیه https://www.urmia.ac.ir
14 دانشگاه شهید چمران اهواز https://scu.ac.ir
15 دانشگاه فنی و حرفه ای https://tvu.ac.ir
16 دانشگاه مازندران https://www.umz.ac.ir
17 دانشگاه شهید باهنر کرمان https://uk.ac.ir
18 دانشگاه گیلان https://guilan.ac.ir
19 دانشگاه یزد https://yazd.ac.ir
20 دانشگاه قم https://www.qom.ac.ir
21 دانشگاه الزهرا https://www.alzahra.ac.ir
22 دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://aut.ac.ir
23 دانشگاه سمنان https://semnan.ac.ir
24 دانشگاه سیستان و بلوچستان https://www.usb.ac.ir
25 دانشگاه بیرجند https://www.birjand.ac.ir
26 دانشگاه صنعتی شریف https://www.sharif.edu
27 دانشگاه بوعلی سینا https://basu.ac.ir
28 دانشگاه رازی https://razi.ac.ir
29 دانشگاه بین المللی امام خمینی http://www.ikiu.ac.ir
30 دانشگاه کردستان  https://uok.ac.ir
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب