درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ : 31 فروردین 1403 ساعت : 07:24:49
لوگوی شعار سال
روستایی
گنگچین
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شبانه روزی

روستا گنگچین

32445434

روستایی
زیوه
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شبانه روزی

روستای زیوه

32521903

روستایی
نازلو
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شبانه روزی

روستای نازلو، خیابان خجسته

32574472

روستایی
امامزاده
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای امامزاده

32417237

روستایی
باراندوز
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای باراندوز

32413446

روستایی
بالانج
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای بالانج

32577232

روستایی
بالو
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای بالو، خیابان اصلی، کوچه سوم

32542411

روستایی
بند
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای بند، جنب مدرسه روستایی

32728145

روستایی
ترکمان
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای ترکمان

32430506

روستایی
تولی
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای تولیپ

58331550

روستایی
چنقرالوی پل
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای چنقرالو، ورودی روستا کوچه اول

33732898

روستایی
قرالر طسوج *
ارومیه

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای قرا لر

09960786550

روستایی
قره حسنلوی نازلو *
ارومیه

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای قره حسنلو

32574472

روستایی
سیلوانا
ارومیه

پایگاه سلامت ضمیمه

 

32429514

روستایی
دیزج دول
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای دیزج دول

32411231

روستایی
دیزج مرگور
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای دیزج مرگور

32564062

روستایی
راژان
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای راژان

32428614

روستایی
رزگه
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای رزگه

58314004

روستایی
ریحان آباد
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای ریحان آباد، انتهای خیابان رافا، بعد از کارخانه ترقی

32551533

روستایی
طلاتپه
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای طلا تپه

32441427

روستایی
ر عسگرآبادتپه
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای عسگر آباد تپه

32535260

روستایی
قره آغاج
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قره آغاج

32514914

روستایی
قره باغ
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قره باغ

32421349

روستایی
قلعه قزل عاشق
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قزل عاشق، خیابان پاسداران

32417535

روستایی
قولنجی
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قولنجی

32562072

روستایی
کهریز
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کهریز، خیابان قره داغ

32533454

روستایی
ممکان
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای ممکان

32528370

روستایی
موانا
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای موانا

58332801

روستایی
میاوق
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای میاوق

32572+420

روستایی
هشتیان
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای هشتیان

32531268

روستایی
هورسین
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای هورسین

32443344

روستایی
ولنده علیا
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای ولنده علیا، خیابان 13 آبان

33325255

روستایی
گوگ تپه
ارومیه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای گوگ تپه، کوچه 7، روبروی مدرسه

32423351

روستایی
قوشچی
ارومیه

پایگاه سلامت ضمیمه

روستای قوشچی

33323074

روستایی
نلیوان
اشنویه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

جاده نقده، سه راهی نلیوان

44436464

روستایی
آغبلاغ
اشنویه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای آغبلاغ

44383411

روستایی
گل سلیمان آباد
باروق

پایگاه سلامت روستایی غیر ضمیمه

روستای گل سلیمان آباد

45424642

روستایی
تک آغاج
باروق

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای تک آغاج

45415363

روستایی
چالخاماز
باروق

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای چالخاماز

45418721

روستایی
نوختالو
باروق

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای نوختالو

45415363

روستایی
کوره کانی
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کورکانی

58548250

روستایی
کانی طومار
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کانی طومار

46425245

روستایی
تیکان تپه
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای تیکان تپه

58540788

روستایی
نوبار
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای نوبار

58542825

روستایی
رحیم خان
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای رحیم خان

46422443

روستایی
شهریکند
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای شهریکند

46424204

روستایی
جوانمرد
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روسالی جوانمرد

58542080

روستایی
کهریزه محمود آباد
بوکان

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای کهریزه محمود آباد

46299196

روستایی
ناچیت
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای ناچیت

 

روستایی
ینگیجه
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای ینگیجه

 

روستایی
گل بهی
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای گلبهی

 

روستایی
قارنجه علیا
بوکان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قارنجه

9108103205

روستایی
شهرک ارس
پلدشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای شهرک ارس

34325250

روستایی
پورناک
پلدشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای پورناک

34321240

روستایی
پسوه
پیرانشهر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای پسوه

44411699

روستایی
کارخانه قند
پیرانشهر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای رزقاری

44412544

روستایی
کوپر
پیرانشهر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کوپر

58444281

روستایی
هنگ آباد
پیرانشهر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای هنگ آباد

58444799

روستایی
گرده بن
پیرانشهر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای گرده بن

44421265

روستایی
احمدآباد سفلی
تکاب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای احمد آباد سفلی

45444209

روستایی
آلوچالوی سفلی
تکاب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای آلوچالوی سفلی

09921594194

روستایی
حسن آباد
تکاب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای حسن آباد

45566505

روستایی
چوپلو
تکاب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای چوپلو

45433282

روستایی
قره بلاغ
تکاب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قره بلاغ

45453301

روستایی
دورباش
تکاب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای دور باش

45447363

روستایی
زاویه سفلی
چالدران

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای زاویه سفلی

58122903

روستایی
قیخ بلاغ
چالدران

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قرخ بلاغ

58121275

روستایی
کرد کندی
چالدران

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کرد کندی

58121922

روستایی
قره کندی
چایپاره

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قره کندی

36574602

روستایی
چورس
چایپاره

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای چورس

36544995

روستایی
فسندوز
چهار برج

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای فسندوز

45411932

روستایی
بیوران سفلی
سردشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای بیوران سفلی

044-44379434

روستایی
اسلام آباد
سردشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای اسلام آباد

044-44372846

روستایی
بریسو
سردشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای بریسو

-

روستایی
ربط
سردشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای ربط

044-44362266-44365787

روستایی
بناویله حاجی مینه
سردشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای بناویله حاجی میره

-

روستایی
مراغان
سردشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای مراغان

-

روستایی
قلعه رش
سردشت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قلعه رش

-

روستایی
اولق
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای اولق

35200429

روستایی
پایگاه ملحم
سلماس

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای ملحم، خیابام معلم

35318920

روستایی
چهریق
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای چهریق، خیابان عیسی زاده

58355359

روستایی
دلزی بزرگ
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای دلزی بزرگ، خیابان امام

35413440

روستایی
سلطان احمد
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای سلطان احمد، خیابان امام

35313233

روستایی
سیلاب
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای سیلاب، خیابان معلم، تقاطع گل محمدی

35422931

روستایی
قره قشلاق
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قره قشلاق، خیابان امام

35312843

روستایی
کوزه رش
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کوزه رش، خیابام امام

35414013

روستایی
گولان
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

کیلومتر 5 جاده ارومیه، روستای گولان، خیابان بهداشت

58351103

روستایی
مغانجوق
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای مغانجوق، خیابان شهید درستی غربی

35260303

روستایی
مغانجوق
سلماس

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای مغانجوق، خیابان شهید درستی غربی

35260014

روستایی
هفتوان
سلماس

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای هفتوان، خیابان امام

35266287

روستایی
هفتوان1
سلماس

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای هفتوان، خیابان نیکخواه، تقاطع جبرعیل پور

35265565

روستایی
هفتوان 2
سلماس

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای هفتوان، آخر خیابان امام، روبروی مدرسه ولایت، داخل کوچه

35265960

روستایی
هاچه سو
شاهیندژ

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای هاچه سو

46443208

روستایی
آغاجاری
شاهیندژ

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای آغاجاری

46332969

روستایی
احمدآباد
شاهیندژ

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای احمد آباد

46446388

روستایی
سانجود
شاهیندژ

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

خروجی روستای سانجود

46452626

روستایی
تازه کند
شوط

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای تازه کند

34323355

روستایی
صوفی
شوط

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای صوفی

34354454

روستایی
مخور
شوط

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای مخور

36547434

روستایی
دیم قشلاق
ماکو

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای دم قیشلاق

34345528

روستایی
قره تپه
ماکو

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قره تپه

34331276

روستایی
کشمش تپه
ماکو

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کشمش تپه

34342895

روستایی
برده رشان
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای برده رشان

58404969

روستایی
عبداله کرده
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای عبداله کرده

58407979

روستایی
قزلقوپی
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قزل قوپی

42512500

روستایی
قمطره
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قمطره

58403622

روستایی
قم قلعه
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای قم قلعه

42532535

روستایی
کانی سیب
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کانی سیب

58412510

روستایی
کاولان سفلی
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کاولان سفلی

42533446

روستایی
گوگ تپه 1
مهاباد

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای گوگ تپه

42322829

روستایی
گوگ تپه 2
مهاباد

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای گوگ تپه

42323035

روستایی
خانگی
مهاباد

پایگاه سلامت ضمیمه

روستای خانگی

42513534

روستایی
یوسف کند
مهاباد

پایگاه سلامت غیر ضمیمه

روستای یوسف کند

42535534

روستایی
کوشکدره
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای کوشکدره

58406087

روستایی
اگریقاش
مهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

زروستای اگریقاش

42518339

روستایی
شبیلوی سفلی
میاندوآب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

مرکز شیبلو سفلی

45555700

روستایی
گوگ تپه
میاندوآب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

مرکز گوگ تپه

45541400

روستایی
گل گندیک
میر آباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای گل کندیک

044-44373600

روستایی
راهدانه
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای راهدانه

35441332

روستایی
محمدیار
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شبانه روزی

محمدیار ، خیابان بهشتی ، خیابان نیکخواه

35432999

روستایی
حاجی آباد
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای حاجی آباد

58360618

روستایی
بیگم قلعه
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای بیگم قلعه

35442206

روستایی
میرآباد
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای میرآباد

35331221

روستایی
حسنلو
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای حسنلو

35436366

روستایی
روستایی 2
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

قالا باشه ، جنب مسجد جامع اهل تشیع

35678470

روستایی
چیانه
نقده

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

روستای چیانه

35669559

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب