English|فارسي      امروز: يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: تعيين ميزان اثر آنتی‌بيوتيک فسفومايسين بر روی ايزوله‌های بالينی استافيلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‌سيلين

نویسندگان: نيما حسينی جزنی*، يعقوب شريفی، حامد فرزانه ، مينو زردشتی

چکیده:

پیش‌زمینه و هدف: استافيلوکوکوس اورئوس کوکسی گرم مثبت و عامل ايجاد طيف وسيعی از عفونت‌ها است. مقاومت به متی‌سيلين در اين باکتری معمولاً با مقاومت به شمار متعددی از ساير آنتی‌بيوتيک‌ها همراه است و شيوع بالای اين ايزوله‌ها می‌تواند شکست‌های درمانی را موجب گردد. فسفومايسين ازجمله آنتی‌بيوتيک‌های مهارکننده بيوسنتز پپتيدوگلی کان است که در درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بيوتيک‌های متعدد کاربرد دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثير فسفومايسين بر روی جدايه‌های بالينی مقاوم به متی‌سيلين استافيلوکوکوس اورئوس است.

روش کار: 43 ايزوله بالينی استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سيلين با روش‌های استاندارد جمع‌آوری و شناسايی شدند. حساسيت ايزوله‌ها نسبت به آنتی‌بيوتيک‌های مختلف با استفاده از روش انتشار آنتی‌بيوتيک از ديسک موردبررسی قرار گرفت. مقادير حداقل غلظت مهارکننده رشد و حداقل غلظت کشنده فسفومايسين با رقت‌های متوالی از آنتی‌بيوتيک در محيط کشت مايع در دامنه غلظت حدفاصل 25/0 - 128 ميلی‌گرم در ليتر تعيين شد. استافيلوکوکوس اورئوس ATCC 25923 به‌عنوان سويه مرجع مورداستفاده قرار گرفت.

يافته‌ها: 3/16 درصد جدايه‌های استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سيلين نسبت به تمامی غلظت‌های موردمطالعه حساس و 6/11 درصد مقاوم بودند. ميانگين حداقل غلظت بازدارنده در مورد ساير جدايه 05/51 ± 16/57 ميکروگرم در سی‌سی و ميانگين حداقل غلظت کشنده 72/49 ±70/74 تعيين شد. با در نظر گرفتن تعاريف استاندارد، مجموعاً 44.2درصد جدايه‌ها مقاوم و 55.8درصد حساس در نظر گرفته شدند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به مقاومت بالای جدايه‌های تحت بررسی در مطالعه حاضر در مقايسه با مطالعات مشابه، لزوم بررسی دقيق حساسيت آنتی‌بيوتيکی، برای ارائه الگوی درمانی مناسب ضروری به نظر می‌رسد و احتياط در کاربرد فسفومايسين به‌تنهايی و نيز استفاده توأم از اين آنتی‌بيوتيک در کنار ساير آنتی‌بيوتيک‌های مؤثر براستافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سيلين را خاطرنشان می‌سازد.

 

 

واژه‌های کلیدی: استافيلوکوکوس اورئوس، فسفومايسين، حداقل غلظت مهار کننده رشد، حداقل غلظت کشنده،

 دانلود فايل : URMIAMJ-v25n11p988-fa115.pdf ( 363KB )

<< آخرین صفحه   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   اولین صفحه >>