English|فارسي      امروز: يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: مقايسه مهارت‌های اجتماعی، بی‌حوصلگی و مشکلات خواب در دانش‌آموزان دارای اختلال نارسايی توجه/بيش‌فعالی و دانش‌آموزان عادی

نویسندگان: داود اکبرزاده*، فرناز هويدا، ، ، نصراله قلعه‌گير وآسان ، جواد مصرآبادی

چکیده:

پيش‌زمينه و هدف: مشکلات و ناسازگاری‌های کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه-بيش فعالی لزوم توجه بيشتر به اين اختلال را روشن‌تر می‌سازد. هدف پژوهش حاضر، مقايسه مهارت‌های اجتماعی، بی‌حوصلگی و کيفيت خواب در دانش آموزان دارای اختلال نارسايی توجه/ بيش فعالی و دانش‌آموزان عادی بود.

مواد و روش کار: پژوهش حاضر توصيفی از نوع علی- مقايسه‌ای بود. جامعه آماری دانش‌آموزان مقطع پنجم ابتدايی در مدارس شهر تبريز بودند که از ميان تعداد 30 دانش‌آموز (15 پسر و 15 دختر) دارای نقص توجه/ بيش فعالی و 30 دانش‌آموز (15 پسر و 15 دختر) عادی با روش نمونه‌گيری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کانرز فرم والدين، آزمون هوشی ريون، پرسشنامه‌های مهارت اجتماعی ماتسون، بی‌حوصلگی فارمر و ساندبرگ و سنجش عادات خواب کودکان اونز و همکاران استفاده شد. برای تجزيه‌وتحليل داده‌ها از روش تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) استفاده گرديد.

يافته‌ها: نتايج نشان داد که در مهارت‌های اجتماعی، بی‌حوصلگی و کيفيت خواب بين دانش‌آموزان دارای نقص توجه/ بيش فعالی و دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

بحث و نتيجه‌گيری: با توجه به اينکه کودکان دارای اختلال بيش فعالی/کاستی توجه، مهارت‌های اجتماعی ضعيف‌تر و بی‌حوصلگی و مشکلات خواب بيشتری دارند؛ بنابراين توجه به برنامه‌های آموزشی و درمانی مؤثر بر مهارت‌های اجتماعی و افزايش حوصلگی و خواب در اين دانش‌آموزان اهميت ويژه‌ای دارد.

واژه‌های کلیدی: مهارت اجتماعی، بی‌حوصلگی، مشکلات خواب، نارسايی توجه/ بيش فعالی،

 

 دانلود فايل : URMIAMJ-v25n12p1067-fa123.pdf ( 388KB )

<< آخرین صفحه   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   اولین صفحه >>