English|فارسي      امروز: شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩
مقالات پربازدید زمستان 1393
مقالات داخلی پربازدید دانشگاه در زمستان 1393

 منبع : مجلات داخلی دانشگاه

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/02/16   ( آخرين ويرايش : 1394/02/16 )

عنوان: بررسی وضعيت اعتياد به اينترنت در ميان دانشجويان و رابطه آن با مؤلفه‌های شخصيتی و اضطراب

نویسندگان: بهاره عزيزی نژاد، رحيمه پورحيدر، ژيلا رنجی ، زعفر قلی نژاد

چکیده: پيش‌زمينه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعيت اعتياد به اينترنت در ميان دانشجويان و رابطه آن با اضطراب و مؤلفه‌های شخصيتی انجام گرديد.

مواد و روش کار: بدين منظور 300 نفر دانشجو (167 پسر و 133 دختر) از دانشگاه علوم پزشکی اروميه با روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه اعتياد به اينترنت (يانگ، 1998)، اضطراب (نجاريان و همکاران، 1375) و تيپ شخصيتی A يا B پاسخ دادند. تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ضريب همبستگی پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمون t مستقل انجام گرفت.

يافته‌ها: يافته‌ها حاکی از آن بود که ميزان شيوع اعتياد به اينترنت در پسرها بيشتر از دخترها می‌باشد ( 005/0 P< ) ، بين اعتياد به اينترنت و اضطراب رابطه معنادار مثبت وجود دارد (01/0 P< )، همچنين افراد تيپ A نسبت به تيپ B بيشتر به اينترنت معتاد می‌شوند (005/0 P< ) و متغيرهای جنسيت، اضطراب و رشته تحصيلی می‌توانند اعتياد به اينترنت را به‌طور معناداری پيش‌بينی کنند (005/0 P< ).

بحث و نتيجه‌گيری: به‌طورکلی با شناخت عوامل زمينه‌ساز می‌توان به افراد مستعد اعتياد به اينترنت در استفاده بهينه از اينترنت کمک کرد.

کليدواژه‌ها: اعتياد به اينترنت، اضطراب، مؤلفه‌های شخصيتی.

 دانلود فايل : UNMF-v12n10p959-fa168.pdf ( 351KB )

<< آخرین صفحه   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   اولین صفحه >>