English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
-->

 

 

 

 

دستورالعمل کشوری ارتقا فرآیندرسیدگی به شکایات در اورژانس های بیمارستانی :


pdfدانلود بخش اول  


pdfدانلود بخش دوم