English|فارسي      امروز: چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری مطابق سالهای گذشته در دو بخش دانشگاهی و کشوری برگزار می گردد. لذا فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جهت ارسال فعالیتهای نوآورانه اعضای هیئت علمی بر اساس حیطه های ششگانه ذیل اعلام می گردد.
حیطه های ششگانه:
• تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
• یاددهی و یادگیری
• ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیئت علمی و برنامه)
• مدیریت و رهبری آموزشی
• یادگیری الکترونیکی
• طراحی و تولید محصولات آموزشی
کلیه اعضای محترم هیئت علمی می¬توانند فعالیتهای نوآورانه خود را در قالب فرمت Word در صفحات بدون حاشیه و قابل Edit به همراه مستندات حاوی کلیه اطلاعات ضروری که امکان تکرارپذیری در شرایط مشابه را فراهم آورده و ارزیابی آن را تسهیل نماید، (فقط به صورت فایل الکترونیکی)از طریق سامانه جشنواره به آدرس www.educfestival.umsu.ac.ir تا تاریخ 15/09/95 به دبیرخانه دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جهت بررسی و اجرای فرایند های داوری ارسال نمایند.

فرم ارسال فعالیت های نوآورانه از طریق سامانه ارسال فرایندها
فرم ارزشیابی آموزشی دانشگاهی و کشوری

نامه تأييديه فرآيند ويژه جشنواره مطهري